Yrityksen vakuutukset

Vakuuttamisella pyritään  

 • turvaamaan kansalaisten toimeentulo vanhuuden, sairauden tapaturman, työttömyyden varalta
 • suojaamaan omaisuutta erilaisten vahinkojen kuten tulipalon, vuotovahingon, murtautumisen tai myrskyn aiheuttamien vahinkojen varalta
 • suojaamaan yritystä odottamattoman tilanteen ja edeltä tunnistamattoman vastuun varalta.

Osin yhteiskunta huolehtii kansalaisten turvasta (kansaneläke, peruspäiväraha) ja osin vastuu on yrityksillä sekä kansalaisilla itsellään. Vakuuttaminen on osin pakollista ja osin vapaaehtoista.

Lakisääteisiä työnantajavakuutuksia ovat

 • työntekijöiden eläkevakuutukset (TEL,LEL,TaEL)
 • yrittäjän oma eläkevakuutus (YEL)
 • työntekijän tapaturmavakuutus
 • ympäristövahinkovakuutus, kun yrityksellä on vesilain, kemikaalilain tai ympäristölupamenettelylain mukainen lupa
 • moottoriajoneuvojen liikennevakuutus

Työehtosopimuksiin perustuvat vakuutukset

 • työntekijän ryhmähenkivakuutus
 • työttömyysvakuutusmaksu

Vapaaehtoisia vakuutuksia ovat mm.

 • henkilöstön lisäeläkevakuutukset
 • yrittäjän lisäeläkevakuutus
 • työntekijöiden ja/tai yrittäjän vapaa-ajan tapaturmavakuutukset
 • työntekijöiden henkivakuutukset
 • matkavakuutukset
 • yrittäjän ansiosidonnainen työttömyysturva
 • omaisuusvakuutukset
 • toiminnan keskeytysvakuutus
 • toiminnan vastuuvakuutus
 • tuotevastuuvakuutus
 • rakennusvirhevakuutus
 • oikeusturvavakuutus
 • autojen muut kuin liikennevakuutukset 

Riskikartoitus

Yrityksellä on monia riskejä, joiden olemassaoloa yrittäjä ei ole tullut ajatelleeksi tai jotka eivät yleensäkään ole ennalta tunnistettavissa. Tämän vuoksi on hyvä tehdä systemaattinen riskianalyysi.

Vakuutusyhtiöt ovat kehittäneet riskien tunnistamista helpottavia lomakkeita. Vakuutusyhtiöillä on tarjota monipuoliset ratkaisut riskien hallitsemiseksi. Yrittäjä päättää, onko riski niin suuri joko vahingon esiintymisen todennäköisyyden ja/tai vahingon seurausvaikutusten vuoksi, että hänen kannattaa siihen varautua vakuutuksin.

Vakuuttaminen on kuitenkin vain yksi riskienhallintakeino. Se ei ole yksinään riittävä turvaamaan yrityksen riskejä.

Omaisuuden vakuuttaminen

Vakuutusyhtiöt voivat räätälöidä yrityksesi tarvitseman omaisuusvakuutuksen.

Omaisuusvakuutus koskee irtaimistoa, kiinteistöä, kuljetuksia ja moottoriajoneuvoja, joiden liikennevakuutus on pakollinen ja autovakuutus (kasko)  vapaaehtoinen. Omaisuusvakuutukset voivat kattaa myös vastuukysymykset ja oikeusturvan. Kiinteistökaupassa voi olla tarpeen rakennusvirhevakuutus.

Vakuutukset tulee tehdä omaisuuden  oikeasta arvosta – ei kannata yli- eikä alivakuuttaa. Jos omaisuus on alivakuutettu, korvaus vahingon sattuessa lasketaan siten, että  vakuutusarvo suhteutetaan vakuutuskohteen todelliseen arvoon.

Keskeytysvakuutukset

Yrityksen toiminta voi keskeytyä monesta syystä. Vakuutusyhtiöillä on tarjota joko yksittäin tai sisältyen yritysvakuutukseen turvaa toiminnan keskeytymisen varalta. Se korvaa toiminnan keskeytymisen mikäli keskeytyminen johtuu omaisuusvakuutuksesta korvattavasta vahinkotapahtumasta.

Oikeusturvavakuutukset

Oikeudenkäyntien kalleus voi olla pienyrittäjälle este oikeuden hakemiseen, vaikka hän pitäisikin asiaansa oikeana. Oikeusturvavakuutus lisää tasa-arvoa joko suuryrityksiin tai maksuttoman oikeudenkäynnin saaviin nähden. Oikeusturvavakuutuksen voi saada osana yritysvakuutusta.

Vastuuvakuutus

Yritystoiminnan vastuuvakuutus kattaa vahingonkorvausvelvollisuuden, josta yritys on lain tai käyvän oikeuden mukaisesti korvausvastuussa. Korvausvastuu tarkoittaa vastuuta yrittäjän tai tämän työntekijän virheestä, huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Se kattaa sekä henkilö- että esinevahinkoja, joista vakuutuksenottaja on lain mukaan korvausvastuussa. Joissain tapauksissa vakuutus kattaa myös toiselle yritykselle aiheutuneen taloudellisen vahingon.

Kuljetusvakuutukset

Mikäli yrityksen omaa, myytävää tai ostettua omaisuutta joudutaan kuljettamaan omilla tai ostetuilla kuljetuksilla, sillä on tarvetta myös kuljetusvakuutukselle. Yrityksen omaisuus/esinevakuutukset eivät pääsääntöisesti korvaa kuljetuksen aikana omaisuudelle sattuneita vahinkoja.  

Kuljetukset voivat olla maantie- tai merikuljetuksia tai lentorahteja. Tyypillistä on, että yhteen kuljetustapahtumaan voi sisältyä eri tyyppisiä kuljetuksia esim. autoja kuljetetaan junalla satamaan, josta ne jatkavat laivalla edelleen määränpäähänsä ja määränpäässä rekalla maanteitse ostajan varastoon.  Kuljetusvakuutuksen tarve ja laajuus riippuu tavaran toimitusehdosta.  

Kuljetusliikkeiden ottamat vakuutukset  kattavat tiekuljetussopimuslain/CMR- yleissopimuksen perusteella määritellyn vahingonkorvausvelvollisuuden, mikäli että tavara kuljetuksen yhteydessä katoaa, vähenee, vahingoittuu tai sen luovutus viivästyy. Tiekuljetusvakuutuksessa korvaus perustuu omaisuuden kilomäärään ja korvausta maksetaan enintään tietty markkamäärä / tuhoutunut kilo edellyttäen, että vahingonkorvausvelvollisuuden edellytykset täyttyvät.  

Kuljetusvakuutuksia on hyvin erilaisia. Alla on lueteltu esimerkkejä kuljetusvakuutuksesta.

 •         tavaran kuljetusvakuutus
 •         näyttelyvakuutus
 •         kauppaedustajan kuljetusvakuutus
 •         autokohtainen kuljetusvakuutus
 •         kertakuljetusvakuutus

Kuljetusvakuutuksen voidaan valita erilaisia turvan tasoja. Se voidaan ottaa joko täysvakuutuksena (all risk -laajuus) tai perusvakuutuksena (korvaa ehdoissa luetellut riskit). 

All-risk vakuutus kattaa kaikki äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahinkotapahtumat, kuten särkymisen, varkauden, kastumisen, likaantumisen ja liikenneonnettomuuden tavaralle aiheuttamat vahingot. 

Perusvakuutus korvaa esim.

 •         meri-, maa- tai ilmaliikenneonnettomuus
 •         palo tai räjähdys
 •         maan tai lumen vyöry, tulviva meri-, järvi- tai jokivesi,
 •         maanjäristys, tulivuorenpurkaus tai salamanisku
 •         ajoneuvossa olleen tavaran törmäys ulkopuoliseen esineeseen, esimerkiksi siltaan
 •         tavaran purku hätäsatamassa
 •         tavaran mereen heittämisen tai osallistumismaksun yhteisessä haverissa.

 Sekä all-risk-turvaa että perusturvaa voidaan täydentää erilaisilla erityisehdoilla.